VF Reglement

Verenigingsfokreglement van:


Jack Russell Vrienden voor het ras:  Jack Russell Terriër

 

1.

 

ALGEMEEN

 

1.1.

 

Dit verenigingsfokreglement voor de Jack Russell Vrienden hierna te noemen: VFR, beoogt bij te dragen aan de behartiging van de  belangen van het ras Jack Russell Terriër zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. 

 

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene  ledenvergadering van de vereniging op 31 Mei 2014

 

 

 

 

 

Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden  met instemming van de algemene ledenvergadering van de  vereniging.

 

 

 

1.2.

 

Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging  voor de Jack Russell Terriër.

 

1.3.

 

Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene 

 

Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op  Kynologisch Gebied  in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement  (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond  hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1  behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene  ledenvergadering van de vereniging.

 

Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te  zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur  van de vereniging hier in gebreke blijft.

 

1.4.

 

Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities  gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk  Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van  Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

1.5.

 

Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd  in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de  Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

1.6.

 

Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding

 

(NHSB)  door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in  Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het  Kynologisch Reglement.

 

1.7.

 

Leden dienen hun honden op zodanige wijze te houden, dat het welzijn  van de honden wordt verzekerd. 

 

Verwaarlozing, uitbuiting en wreedheid kan nimmer worden geaccepteerd. Alle gedragingen dienen gericht te zijn op het belang van het individuele dier, alsook op dat van het ras Jack Russell Terriër.

 

1.8.

 

De fokkerij dient gericht te zijn op de instandhouding en/of verbetering van het ras met behoudt van de rasspecifieke kenmerken, gezondheid, gedrag en werkeigenschappen. 

 

1.9.

 

Er mag uitsluitend met geestelijk en lichamelijk gezonde teven worden  gefokt. 

 

1.10.

 

Er mag uitsluitend met geestelijk en lichamelijk gezonde  reuen worden gefokt. Eigenaren van een reu dienen dekkingen te weigeren voor teven die niet voldoen aan dit Verenigingsfokreglement.

 

1.11.

 

Indien op wetenschappelijk basis is/wordt vastgesteld dat bij  nakomelingen van bepaalde ouderdieren erfelijke gebreken aanwezig zijn,  zal het bestuur contact opnemen met de fokker e/o eigenaar en een  onderzoek (laten) instellen. 

 

Op basis van dit onderzoek neemt het bestuur van de JRV de  beslissing of een ouderdier en de daaruit voortgekomen nakomelingen al  dan niet van de fokkerij worden uitgesloten.

 

1.12.

 

Indien er op wetenschappelijke basis ontwikkelingen ontstaan die duiden  op erfelijke gebreken kunnen wijzigingen worden aangebracht in het  VFR welke gepubliceerd zullen worden op de website.

 

 

 

 

 

2.

 

FOKREGELS 

 

Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging. 

 

2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

 

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet  in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l

 

KR)

 

2.2.  Herhaalcombinaties:

 

Dezelfde oudercombinatie is maximaal 3 maal toegestaan.

 

2.3.  Minimum leeftijd reu:

 

De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking  moet  tenminste 12 maanden zijn.

 

2.4 Aantal dekkingen:

 

De reu mag in Nederland gedurende zijn leven onbeperkt dekken. Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende  pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

 

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden  ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan  van een geslaagde dekking.

 

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

 

2.5 Cryptorchide en monorchide:

 

 cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

 

2.6 Gebruik buitenlandse dekreuen

 

Wanneer een lid van de JRV voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden. 

 

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, dient de buitenlandse reu minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

 

a)  De reu moet zijn ingeschreven in een buitenlands stamboek van een

 

FCI land, of een land dat door de FCI is erkend; 

 

b)  De reu moet voldoen aan de voorwaarden die voor dekreuen in dat betreffende land gelden. 

 

C) fokker dient uitslagen mee te sturen bij de dek/geboorte melding

 

2.7 Kunstmatige inseminatie (sperma van overleden dekreuen): Als een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels  van dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van  de dekreu betreft.

 

 

 

3.

 

WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)

 

3.1.Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.

 

3.2.Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden  gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

 

3.3.Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden  gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

 

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde  nest is geboren.

 

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

 

 

 

 

 

4.

 

GEZONDHEIDSREGELS

 

3.          1.Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:

 

preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en doofheidonderzoek, plaatsvinden door :

 

deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door  de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of  goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

 

3.2  Verplicht screeningsonderzoek.

 

Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld en moeten de  ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:

 

 

 

DNA test PLL ( primaire lens luxatie) en ECVO oogonderzoek.

 

 

 

Patella Luxatie

 

 

 

3.2.2.              Oogafwijkingen (ECVO): De geldigheid van de ECVO onderzoeken is 12 maanden. Indien het dier de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt en getest is op of na de leeftijd  van 72 maanden dan behoeft deze test niet meer herhaald te worden.

 

Fok dieren moeten getest zijn op PLL via een DNA onderzoek of bewezen vrij zijn door vererving.

 

3.2.3.              Patella luxatie: Ouderdieren moeten bij een door de JRV aangewezen arts conform het onderzoeksprotocol zijn onderzocht op patella luxatie. Adressen van deze artsen kunnen opgevraagd worden bij de fok commissie en/of zijn te vinden op de website

 

4.          2.3a Patella luxatie: Voor herbeoordeling van een patella luxatie  onderzoek geldt het volgende: Men dient bij twee onafhankelijke artsen, die volgens het aangewezen  onderzoeksprotocol werken, een onderzoek te laten doen. De eigenaar dient vooraf aan het bestuur van de JRV aan te geven welke artsen voor de heronderzoeken bezocht gaan worden en op welke datum deze onderzoeken plaats gaan 

 

vinden. Als beide onderzoeken dezelfde betere gradatie geven als het eerste onderzoek, dan wordt deze uitslag door de JRV overgenomen. Bij twee betere gradaties die van elkaar afwijken wordt de minst goede beoordeling van de twee overgenomen. In het geval dat beide onderzoeken geen betere gradatie geven, blijft het eerste onderzoek geldig.

 

 

 

4.3  Aandoeningen: 

 

met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt. 

 

 

 

      Epilepsie

 

 

 

      Patella luxatie graad 2,3 of 4. Indien een ouderdier patella luxatie graad 1 heeft, mag deze alleen gebruikt worden in combinatie met een ouderdier dat de uitslag patella luxatie vrij heeft.

 

 

 

   Oogafwijkingen zoals genoemd op het ECVO formulier; 

 

 

 

Met uitzondering van distichiasis en MPP iris/iris. Een ouderdier met  distichiasis mag alleen voor de fokkerij in gezet worden in combinatie met een, op dat moment, vrij ouderdier.

 

Indien de kwalificatie “ernstig”is aangegeven op het ECVO formulier, dan zal het ouderdier, voor de fokkerij, uitgesloten moeten worden.

 

Een ouderdier met MPP iris/iris mag alleen in de fokkerij worden ingezet met een vrij ouderdier.

 

 

 

 

 

      Primaire lens luxatie ( PLL )

 

PLL drager mag alleen gebruikt worden in combinatie met een ouderdier die vrij is.

 

Pups geboren uit een combinatie drager – vrij daarvan dient het gehele nest DNA getest te worden.

 

 

 

4.4  Diskwalificerende fouten: met honden met één of meer van onderstaande diskwalificerende fouten  volgens de rasstandaard mag niet worden gefokt. 

 

   agressieve of overdreven schuwe honden

 

   Elke hond, die duidelijk lichamelijke afwijkingen of gedragsafwijkingen vertoont

 

   Fout gebit ( ernstige over of onderbeet)

 

 

 

5. GEDRAGSREGELS

 

5.1.

 

Karaktereisen:

 

beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.

 

5.2

 

Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

 

 

 

 

 

6. 

 

WERKGESCHIKTHEID 

 

6.1.

 

Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

 

 

 

7.

 

EXTERIEURREGELS

 

7.1.Kwalificatie:

 

beide ouderdieren moeten minimaal twee keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie en daarvan minimaal 1 x de kwalificatie Zeer Goed  op elke expositie hebben behaald. 

 

7.2.Fokgeschiktheidskeuring

 

De rasvereniging biedt leden de mogelijkheid tot een fokgeschiktheidskeuring. Een aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuur. De fokgeschiktheidskeuring dient te worden uitgevoerd door een keurmeester welke bevoegd is tot het keuren van honden van FCI nummer: 345 ( de “Jack Russell terriër”). Jack Russell Vrienden accepteert de fokgeschiktheidskeuring, voor het ras: “Jack Russell terriër”, van andere,Nederlandse, rasverenigingen mits voldaan aan bovenstaande vermelde bevoegdheden betreffende de keurmeester en gezondheidsonderzoeken zoals vermeld in het V.F.R. van “Jack Russell Vrienden”.

 

7.3.

 

Voor honden met een niet erfelijk gebrek,zoals een ongeluk,die niet in staat zijn de kwalificaties te behalen op een evenement zoals beschreven in 7.1. geeft de club de mogelijkheid tot aankeuring op een clubevenement. Een verzoek daartoe kan bij het bestuur worden ingediend vergezeld van een dierenartsverklaring,DNA-test PLL,patella luxatie uitslag en ECVO oogonderzoekuitslag.

 

 

 

8.

 

REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

 

8.1.

 

Ontwormen en enten:

 

de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en  ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij  aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van  een unieke ID transponder.

 

8.2.Aflevering pups:

 

De pups mogen,in principe, niet eerder worden afgeleverd dan  op de leeftijd van 8 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht  aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

 

8.3.

 

Bij aflevering dienen de pups gezond, goed gesocialiseerd te zijn. De  pups dienen in een goede conditie te verkeren, met schone ogen,  vacht, oren en vrij van ongedierte. 

 

8.4

 

Pups met enig lichamelijk gebrek en/of een duidelijke afwijking van de  standaard mogen alleen worden verkocht, als de koper volledig van dit  gebrek of deze afwijking schriftelijk op de hoogte is gesteld.

 

8.5

 

De fokkers moeten kopers er op wijzen dat zij bij problemen contact  dienen op te nemen met de fokker van hun pup.

 

8.7 Koopcontract:

 

de fokker maakt, bij aflevering van de pups,gebruik van  een koopcontract dat door de koper en verkoper ondertekend (in  tweevoud) moet worden, voorbeeld verkrijgbaar op de website, of van  een eigen koopcontract, waarin in elk geval de in het koopcontract van  de rasvereniging verplichte onderdelen voorkomen.

 

8.8

 

De koop en de verkoop van pups (en/of oudere honden) van de door de 

 

JRV verstrekte pupinfo is een transactie tussen koper en verkoper  (fokker) en geschiedt buiten verantwoording van JRV. JRV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van welke aard  dan ook.

 

 

 

9.

 

SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN

 

9.1.

 

Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit  een teef gedekt is op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

 

9.2.

 

Gezondheidsuitslagen, exterieur, gedrags-en/of werkkwalificaties die  zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben  plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te  zijn inbegrepen.

 

 

 

10. 

 

INWERKINGTREDING

 

10.1.

 

Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking op 

 

 

 

…………………………………..

 

 

 

nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer  conform de artikelen 10 HR en VIII. 5+ 6KR.

 

 

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van JRV op: