Kampioenschapsclubmatch

 

Op zondag 2 juni 2024 organiseert de Jack Russell Vrienden weer haar kampioenschapsclubmatch (KCM). De locatie is Kynologenclub Nieuwegein. Dit evenement is een buitenshow, dus we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn. Maar hou hier dus zelf ook rekening mee.

 

CLUBMATCH

De KCM is een uitstekende gelegenheid om uw hond in een leuke, gezellige en ontspannen sfeer te showen en kennis te laten maken met de “showwereld”. 

Deze clubmatch is een officiële CAC-show.  De keurmeester die we voor deze dag hebben uitgenodigd is de MW Muldoon uit Ierland

Het is een dag om te genieten van veel Jack Russells bij elkaar. Zo kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Een leuke dag voor hond en baas! Aan de keurmeester op deze dag de belangrijke taak om de beste reu en de beste teef te kiezen, maar ook de beste jeugdhond en natuurlijk de Clubwinnaar oftewel de beste van het ras.

 

INFO & INSCHRIJVEN

Ook zin om te komen naar deze gezellige dag?

Schrijf dan snel in voor de clubmatch, er is een beperkt aantal plaatsen.

 

Ook de kosten en dagindeling is hier te vinden.

 


 

Tot ziens op hét leukste Jack Russell evenement van het jaar!


Gegevens van de dag:
Kynologenclub Nieuwegein

Galecopperzoom 3

3437 PJ Nieuwegein
Terrein is open vanaf 9:00 uur
Aanvang keuringen: 10:00 uur

Let op: Neem een waterbakje/ bench/ beschutting voor de hond mee en een stoeltje voor jezelf om op te zitten. Versnaperingen kunnen tegen betaling gehaald worden in de kantine, deze zelf meenemen kan natuurlijk ook. 

 


 

Regels en bijzondere voorwaarden

 

 1. Ingeschreven kunnen slechts worden de honden, die in het NHSB, in de bijlagen van het NHSB of in een erkend buitenlands hondenstamboek zijn opgenomen. Indien men in Nederland woonachtig is dient de hond te zijn opgenomen in het NHSB. Importhonden dienen te worden overgeschreven in het NHSB.
 2. De inschrijving dient plaats te vinden op naam en adres van de eerste eigenaar, zoals vermeld op de eigendomsbewijs/stamboom. Indien dit een buitenlandse exposant is dient ook op het buitenlandse adres te worden ingeschreven met een verzoek om de papieren naar een “per adres” te sturen. Honden kunnen nooit met een buitenlands stamboomnummer op een Nederlands adres worden ingeschreven.
 3. Door inzending van het inschrijfformulier verplicht de inzender/exposant zich het inschrijfgeld op tijd te betalen. Inschrijfgeld kan niet op de dag van de clubmatch betaald worden.
 4. Inzending van het formulier staat gelijk aan het ondertekenen hiervan en daarmee uw akkoord met de gestelde regels.
 5. Alle op de tentoonstelling aanwezige honden (incl. bezoekhonden en/of demonstratiehonden) moeten middels het inentingsboekje/ Europees hondenpaspoort aan kunnen tonen dat de hond voldoende is beschermd middels enting of middels titerbepaling (met einddatum aangegeven door een praktiserend dierenarts in het Europees hondenpaspoort).
 6. Eenmaal ingeschreven honden kunnen niet meer worden teruggetrokken en/of gewisseld. De gepubliceerde keurmeester is onder voorbehoud van wijzigingen.
 7. Naar waarheid ingevulde inschrijfformulieren dienen uiterlijk op 12 mei 2024 het aangegeven (email-)adres ontvangen te zijn. Zodra het aantal honden dat kan worden geplaatst is bereikt, zal de inschrijving worden gesloten, want VOL=VOL, met name op de eendaagse. Het bestuur behoudt zich het recht voor, om bij wijziging van de datum van de tentoonstellingen, de datum voor het sluiten der inschrijving te wijzigen.
 8. De inzender/exposant verklaart dat hij door inschrijving de rechtsmacht van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de werking van het Kynologisch Reglement aanvaardt, en geacht wordt bekend te zijn met dit reglement.
 9. De inzender/exposant verklaart dat de door hem ingeschreven hond voldoende is geënt, middels (reguliere) vaccinaties waarvan de geldigheid aantoonbaar is. Verder verklaart de inzender/exposant dat de door hem ingeschreven hond, voor zover hem bekend is, gedurende de laatste twaalf weken niet heeft verkeerd in omstandigheden waardoor gevaar voor besmetting met hondenziekte of enige andere besmettelijke ziekte te vrezen valt en dat hij de hond niet zal inzenden indien de bedoelde omstandigheden zich alsnog voor mochten doen. Dit is de verantwoording en het risico van de eigenaar/exposant en het inschrijfgeld zal dan NIET worden terugbetaald.
 10. Honden die aan de staart gecoupeerd zijn en die in Nederland geboren zijn na 31 augustus 2001 of in het buitenland nadat een wettelijk coupeerverbod van kracht is geworden, mogen niet aan de tentoonstelling deelnemen. Honden met geamputeerde staarten mogen wel deelnemen aan deze tentoonstelling, mits deze amputatie het gevolg is van een medische noodzaak. De verklaring van de noodzakelijke amputatie dient door een praktiserende dierenarts schriftelijk in het Europees dierenpaspoort te zijn vastgelegd. Deze verklaring dient men te kunnen overleggen op het evenement. Tevens kunnen honden met geamputeerde staarten deelnemen als aangetoond kan worden dat deze hond geboren- en aan de staart gecoupeerd is, in een land waar geen coupeerverbod van staarten geldt of geboren voordat er in het geboorteland een coupeerverbod van staarten van kracht was. Het geboorteland moet in dat geval vermeld worden op het inschrijfformulier.
 11. Niet toegelaten worden: a. Honden met een oor- of huidaandoening. b. Reuen die niet in het bezit zijn van twee normale testikels die volledig in het scrotum zijn ingedaald, tenzij deze uitsluitend voor een wedstrijd of demonstratie zijn ingeschreven. Inschrijven van bovengenoemde honden met “aandoeningen” is de verantwoording van de exposant/eigenaar en in geval één of meerdere van deze “aandoeningen” worden geconstateerd wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald.
 12. Foto's die tijdens de clubmatch door de clubfotograaf worden gemaakt, kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 13. Op de tentoonstellingen zijn het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de regels van de F.C.I. van toepassing.
 14. Alle honden dienen ten allen tijde aangelijnd te zijn.
 15. Iedere deelnemer onderwerpt zich onherroepelijk aan het oordeel van de aangestelde keurmeester. Iedere voorgebrachte hond wordt geacht te zijn gekeurd, mits voorgebracht aan de voor dat ras aangewezen keurmeester. Door de keurmeester uit de ring gezonden honden, om welke reden die wegzending ook mocht geschieden, worden geacht te zijn gekeurd.
 16. Artikel VI.17 Kynologisch reglement
  Het is verboden op exposities of wedstrijden”parforce banden”, prikkelbanden en/of andere dwangmiddelen te gebruiken. Het is verboden op een expositie honden die zich in de ring bevinden, van buiten de ring te roepen, te fluiten of op andere wijze de aandacht van deze honden te trekken.
 17. Op deze clubmatch kan voor de Jack Russell Terrier een voorstel tot het toekennen van een kampioenschapprijs van de Raad van Beheer (CAC) worden verdiend als mede titel Clubwinnaar 2023.
 18. Het verhandelen van honden in en rond het tentoonstellingsgebouw is verboden. Dit geldt zowel voor ingeschreven honden als voor “niet voor keuring ingeschreven honden” en/of bezoekershonden.
 19. Schade veroorzaakt door bezoeker, standhouder, exposant of hond kan nimmer worden verhaald op de organisatie.
 20. Wanneer door overmacht en/of in het belang van de honden, de tentoonstelling niet doorkan gaan, vindt geen volledige restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organisatie acht zich in geval van calamiteiten niet gehouden aan de verplichting het inschrijfgeld geheel of gedeeltelijk te retourneren.
 21. Alle genoemde bedragen zijn, tenzij anders vermeld, incl. BTW
 22. De organisator heeft het recht personen en/of honden, zonder opgave van redenen de toegang tot de clubmatch te weigeren of hen van het terrein te (doen) verwijderen.
 23. Onbekendheid met de regels kan nooit aangevoerd worden als reden tot terugtrekking of het niet betalen van het inschrijfgeld.