Statuten

NAAM

Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Jack Russell Vrienden, en is opgericht op  

 

Zaterdag 31 Mei 2014

ZETEL

Artikel 2
De vereniging is gevestigd te Berkel en Rodenrijs, Händelstraat 16 2651 VE.


DOEL
Artikel 3.
1. De vereniging heeft ten doel:

a. De instandhouding van het ras als genoemd in Artikel 1.1 van het Huishoudelijk Reglement.

b. De bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder;

c. Het bevorderen van het contact tussen fokkers onderling en tussen fokkers en liefhebbers;

2. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a. Het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen;

b. Het registreren van uitslagen van onderzoeken betreffende de aanwezigheid van erfelijk bepaalde afwijkingen ten behoeve van een verantwoorde fokkerij van het ras als genoemd in Artikel 1.1 uit het Huishoudelijk Reglement en gegevens uit deze registratie aan derden te verstrekken en te publiceren;

c. Het geven van voorlichting over de aankoop, het houden, fokken en opvoeden van het ras als genoemd in Artikel 1.1 uit het Huishoudelijk Reglement;
d. Het uitgeven van een cluborgaan/nieuwsbrief.

e. Het houden van vergaderingen en het organiseren van lezingen;

f. Het organiseren van evenementen betrekking hebbende op het ras als genoemd in Artikel 1.1 uit het Huishoudelijk Reglement, een en ander in de meest ruime zin des woords;

g. Het deelnemen aan het overleg binnen de georganiseerde kynologie;

h. Het bevorderen van inschrijving van de rassen als genoemd in Artikel 1.1 uit het Huishoudelijk Reglement in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB);

i. Het bevorderen van het fokken onder bij de Raad van Beheer geregistreerde kennelnamen;

j. Het behulpzaam zijn bij de vorming en de instandhouding van een goed

keurmeestercorps;

k. Al hetgeen verder aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander voor zover daarbij niet wordt gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en wettige besluiten van de Raad

van Beheer.
l. Het uitgeven van een cluborgaan/nieuwsbrief.

3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen 

 

VERHOUDING TOT DE VERENIGING RAAD VAN BEHEER OP KYNOLOGISCH GEBIED

IN NEDERLAND.

 

Artikel 4

1. De vereniging ontleent haar rechten aan de statuten, huishoudelijk reglement

en overige reglementen van de Raad van Beheer en verplicht zich zonder voorbehoud tot naleving van die statuten, reglementen en wettig genomen besluiten van de Raad van Beheer.
2. De vereniging aanvaardt zonder voorbehoud de rechtsmacht van de Geschillencommissie

voor de Kynologie en het Tuchtcollege voor de Kynologie, zoals weergegeven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Raad van Beheer.

3. De leden van de vereniging zijn jegens de vereniging tot hetzelfde gehouden als

waartoe de vereniging vanwege haar lidmaatschap jegens de Raad van Beheer zal

zijn gehouden op grond van de statuten en reglementen van de Raad van Beheer

en de door de organen van de Raad van Beheer wettig genomen besluiten.

4. De vereniging is bevoegd tot het opleggen van de verplichtingen aan de leden jegens

de Raad van Beheer, waarbij al hetgeen waartoe de vereniging jegens de

Raad van Beheer is gehouden uit hoofde van het bepaalde in de statuten en reglementen

van de Raad van Beheer ook geldt als verplichtingen die de leden van

de vereniging rechtstreeks jegens de Raad van Beheer hebben, alles met toepassing van het bepaalde in artikel 46 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

LIDMAATSCHAP EN BEGUNSTIGER ZIJN

Artikel 5

1. De vereniging kent drie soorten leden, te weten:fokkersleden, leden, ereleden.

Degenen die niet het vrije beheer over hun vermogen hebben dienen bij aanmelding een schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger over te leggen.

2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regelen. 


Artikel 6

Vorenbedoelde fokkersleden, leden en ereleden zijn allen leden in de zin der wet en worden

hierna - afzonderlijk en tezamen - leden (of lid) genoemd.

 

TOELATING

Artikel 7

1. Om lid te kunnen worden, dient men zich schriftelijk aan te melden bij het secretariaat van de vereniging of zich door een lid te laten voorstellen aan het bestuur. Bij de aanmelding dient gelijktijdig het inschrijfgeld en de contributie te worden voldaan.

2. Het bestuur draagt de aspirant voor aan de vereniging door publicatie in het cluborgaan, waarop binnen veertien dagen bezwaren schriftelijk kunnen worden ingediend bij het secretariaat van de vereniging. Het bestuur beoordeelt de gegrondheid van de ingediende bezwaren en stelt binnen uiterlijk een maand na de uiterste datum waarop de bezwaren kunnen worden ingediend, hetzij de aspirant in kennis dat hij is afgewezen, hetzij de indiener van de bezwaren in kennis dat het bestuur voornemens is de aspirant toch aan te nemen. Het

bestuur is gehouden bij eventuele afwijzing de reden(en) daarvan op te geven

en zal in dat geval zorg dragen voor onmiddellijke restitutie van de reeds vooruit

ontvangen inschrijf- en 'contributiegelden'.

Binnen veertien dagen na de verzend datum van de schriftelijke kennisgeving hebben

beide partijen het recht in beroep te komen van betreffend voornemen van

het bestuur, in eerste instantie bij het bestuur zelf, in tweede instantie en laatste

instantie bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering, die een beslissing

neemt met volstrekte meerderheid van stemmen. De aspirant in casu heeft

toegang tot die algemene ledenvergadering en heeft daar het recht tot spreken

maar niet tot stemmen.

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. De beslissing van de algemene ledenvergadering is finaaI.

Van verzoeken om toelating tot het Iidmaatschap geeft het bestuur zo spoedig mogelijk kennis aan de leden.

3. Het bestuur kan besluiten hen, die krachtens een vonnis van een door de Raad

van Beheer daartoe ingesteld tuchtcollege zijn veroordeeld, niet toe te laten tot de

vereniging.

Het aspirant-lid aan wie toelating is geweigerd op grond van een veroordeling door

een door de Raad van Beheer ingesteld tuchtcollege, staat noch op de algemene

ledenvergadering beroep open tegen dit besluit, noch op de beroepscommissie

als bedoeld in artikel 16 van deze statuten.

 

 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 8

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;

b. door schriftelijke opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging wanneer het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het Lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen;

d.door opzegging door de vereniging wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;

e. door opzegging door de vereniging wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

f. door opzegging door de vereniging als het lid door een door de Raad van Beheer ingesteld tuchtcollege veroordeeld is;

g. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging moet geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste een maand voor het einde van het verenigingjaar. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen

op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn Iidmaatschap een besluit waarbij

de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte

uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het Iidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het Iidmaatschap door de vereniging op grond

dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te

laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het Iidmaatschap staat betrokkene

binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit

beroep open op de beroepscommissie als bedoeld in artikel 16 van deze statuten.

Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen

in kennis gesteId.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het Iidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse

bijdrage geheel verschuldigd.


JAARLIJKSE BIJDRAGE

Atikel 9

De leden, de aspirantleden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een

jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij

kunnen daartoe in categorieen worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

Ereleden zijn van contributiebetaling vrijgesteld.


Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van

de verplichtingen tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

2. Het bestuur bepaalt de periodieke termijnen, waarin de jaarlijkse bijdrage moet worden

voldaan.

3. De contributie dient betaald te zijn voor 15 februari van het lopende verenigingsjaar. Indien op deze datum geen betaling ontvangen is, zal het lidmaatschap van het betreffende lid per 15 februari worden geschorst. Indien betaling na aanschrijving van het bestuur niet voor 1 april is gedaan, kan het lidmaatschap door het bestuur worden opgezegd.

 

BESTUUR

Artikel 11

1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal negen natuurlijke personen, die door de Algemene Leden Vergadering worden benoemd. Bestuursleden dienen op het moment van benoeming lid te zijn van de vereniging. De voorzitter hoeft bij aantreden geen lid van de vereniging te zijn.

2. Degene aan wie door een door de Raad van Beheer ingesteld tuchtcollege de straf van diskwalificatie van zijn persoon is opgelegd, is gedurende de duur van deze diskwalificatie niet tot lid van het bestuur benoembaar.


Artikel 12

1. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten,

behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 2.

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tenminste tien leden.

2. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.

3. Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste twee dagen voor de aanvang

van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste

twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de AIgemene Leden Vergadering.

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Leden Vergadering overeenkomstig

het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter

te ontnemen, dan is de Algemene Leden Vergadering vrij in de keus.

6. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP, SCHORSING

Artikel 13

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde

door de Algemene Leden Vergadering worden ontslagen of geschorst. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het

bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond herkiesbaar;

wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats

van zijn voorganger In.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts onder meer:

a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door bedanken.

 

BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 14

1. De voorzitter wordt door de Algemene Leden Vergadering in functie gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, zij vormen tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door een persoon worden uitgeoefend.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt,

die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter

omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen besluit

niet beslissend.

3. Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar.
In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande vergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden opgenomen.

 

BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen

van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering

te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen

aan de orde is.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van

zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, bevoegd

tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren

van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging

zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden

gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering

voor het besluiten tot:

I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en

het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van tweeduizend euro

(€ 2.000,00) te boven gaande;

II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en

        geven van onroerende goederen;

    b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet

        wordt verleend;

    c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van

        gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging

        verleend bankkrediet;

    d. aangaan van dadingen;

    e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures,

        doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen

        en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitsteI kunnen Iijden;

    f.  het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep

worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en

buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij het bestuur hetzij door twee leden

van het bestuur tezamen, ook ten aanzien van besluiten als bedoeld in lid 4.

 

BEROEPSCOMMISSIE

Artikel 16

1. Er is een beroepscommissie bestaande uit drie leden, die voor de termijn van vier

jaar door de algemene ledenvergadering op bindende voordracht van het bestuur

worden benoemd; op dezelfde wijze kan een reservelid worden benoemd. Artikel

37 lid 4 boek 2 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.

2. Aftredenden zijn opnieuw benoembaar. Het lidmaatschap van de vereniging is geen vereiste voor benoeming als (reserve)Iid van de beroepscommissie.

3. Onverenigbaar met het (reserve)lidmaatschap van de beroepscommissie is het Iidmaatschap van het bestuur van de vereniging alsmede van enige andere commissie,

waarvan de leden benoemd worden door het bestuur of de algemene ledenvergadering.

4. Een (reserve)lid van de beroepscommissie kunnen niet tussentijds worden

ontslagen. Zij kunnen wel tussentijds ontslag nemen. Een tussentijdse vacature

dient zo spoedig mogelijk ingevuld te worden.

5. De beroepscommissie heeft als taak het beroep te behandelen van:

a. leden van wie het Iidmaatschap door het bestuur van de vereniging is opgezegd

op grond van artikel 8 lid 7.

b. leden die door het bestuur van de vereniging op grond van artikel 8 lid 7 uit het

lidmaatschap van de vereniging zijn ontzet.

De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor partijen. Voorts kan de beroepscommissie desgevraagd advies uitbrengen in geschillen waarin de vereniging of een van haar organen partij is.

6. De werkwijze van de beroepscommissie en de behandeling van het beroep worden

nader geregeld in het huishoudelijk reglement.

 

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 17

1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en dertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen

worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop

van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene

Leden Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van

een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn

in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Na afloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte

van het bestuur vorderen.

4. De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van

tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De

kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt

aan de Algemene Leden Vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige

kennis, dan kan de kascommissie zich desgewenst door een deskundige doen bijstaan.

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de

boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene Leden Vergadering

worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te

bewaren.


ALGEMENE LEDEN VERGADERINGEN

Artikel 18

1. Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene

Leden Vergadering - de Algemene Leden Vergadering - gehouden. In de Algemene Leden Vergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met het

verslag van de aldaar bedoelde kascommissie;

b. de benoeming van de in artikel 17 genoemde kascommissie voor het volgende  verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering;

e. de bepalingen van het bedrag/de waarde bedoeld in artikel 15 lid 5 sub I.

3. Andere Algemene Leden Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur

dit wenseIijk oordeeIt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden

als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen of

twintig stemgerechtigden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden

Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers

zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 22 of bij advertentie in landelijk dagblad.


TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 19
1. Toegang tot de Algemene Leden Vergadering hebben alle leden die niet geschorst zijn. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. De voorzitter kan aan een lid dat ter vergadering onfatsoenlijke taal gebruikt of zich op andere wijze misdraagt, na waarschuwing het recht ontnemen om bij het betreffende agendapunt of gedurende de gehele vergadering verder het woord te voeren. Bij herhaald wangedrag kan de voorzitter het lid het recht ontnemen de vergadering verder bij te wonen.

3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene

Leden Vergadering.

4. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Stemmen bij volmacht is uitgesloten.

 

VOORZITTERSCHAP, NOTULEN

Artikel 20

1. De Algemene Leden Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging

of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, door een volgende

ledenvergadering goedgekeurd en ten bewijze daarvan door voorzitter, secretaris, en notulist worden getekend.

Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandeIde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Artikel 21

1. Het ter Algemene Leden Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat

door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schrifteIijk vastgesteld voorsteI.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld oordeel

de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer

de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de

Algemene Leden Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft

verkregen, heeft een tweede stemming of ingeval van een bindende voordracht een

tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.

Heeft dan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die

personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval

bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot

wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezingen van personen,

dan is het verworpen.

7. Stemmingen over zaken geschieden per hand op steken, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.

8. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk.

9. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende gesloten briefjes.

10. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een

besluit van de Algemene Leden Vergadering.

11. Zolang in een Algemene Leden Vergadering alle leden aanwezig zijn kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

  

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDEN VERGADERING

Artikel 22

1. De Algemene Leden Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De

oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden, gezinsleden en

ereleden, onder meer volgens het register bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd

het bepaaIde in artikeI 21.


Artikel 23

1. Inde statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Leden Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Leden Vergadering ter behandeling van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een voor leden elektronisch toegankelijk archief op internet ter inzage plaatsen.

Bovendien worden aan alle leden een zakelijke opgave van de voorgestelde wijzigingen

toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte

stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden

tegenwoordig is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


ONTBINDING

Artikel 24

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Leden

Vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 23 is van overeenkomstige toepassing.

3. Het batig saldo na vereffening wordt bij het ontbindingsbesluit bestemd ten behoeve

van een andere kynologische vereniging.

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 25

1. De Algemene Leden Vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen

bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten van de

vereniging dan wel de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.

2. Het bestuur is gehouden het huishoudelijk reglement toegankelijk te maken via een algemeen elektronisch toegankelijk archief op internet.